Actueel nieuws

VERHUISBERICHT

Met ingang van 1 mei 2019 is Elisabeth Travel verhuisd naar Den Haag.
Hieronder volgen alle nieuwe adresgegevens:

ELISABETH TRAVEL
Exclusive Travel Agency
Heliotrooplaan 302
2555 MH Den Haag
The Netherlands
Tel. 0031 (0)70 7852845
e-mail: info@elisabeth-travel.nl

PRIVACY VERKLARING volgens de WET AVG

Elisabeth Travel, gevestigd aan de Heliotrooplaan 302, 2555 MH Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring, op grond van de Wet AVG.

Contactgegevens:
Voor al uw vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Elisabeth Travel
Exclusive Travel Agency
Heliotrooplaan 302
2555 MH Den Haag
The Netherlands
Tel. 0031 (0)70 7852845
E-mail: info@elisabeth-travel.nl
Website: www.elisabeth-travel.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland: nr. 32076515

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Elisabeth Travel:
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het reserveringsformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Tussenvoegsel
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Telefoonnummer zakelijk
- E-mailadres zakelijk
- Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens:
U kunt bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekken omdat u bijvoorbeeld medische assistentie nodig hebt, toestemming hebt gevraagd om te verblijven in een aangepaste accommodatie i.v.m. met een medische aandoening of een speciale maaltijd hebt besteld. Tevens kan het voor het huren van een vakantievilla noodzakelijk zijn dat paspoortgegevens dienen te worden verstrekt. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden (in ons geval alleen de accommodatie verschaffer!) kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij als gevolg daarvan niet meer in staat zijn om de door u gewenste diensten te leveren.

Uw persoonsgegevens worden door Elisabeth Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de overeenkomst en daarna tot maximaal 7 jaar voor herhalingsreserveringen.
Het volgende dient hierbij nog te worden aangetekend:
Elisabeth Travel is een klein en zeer specialistische onderneming waar geen gebruik wordt gemaakt van uitgebreide geautomatiseerde boekings- en reserveringssystemen waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Elisabeth Travel verkoopt uw gegevens nooit en te nimmer aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en als voor u op uw verzoek een kortlopende verzekering wordt afgesloten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken n.a.v. onze opdracht sluit Elisabeth Travel een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Elisabeth Travel verwerkt uw e-mail adres voor de volgende doelen:
De E-mail adressen worden verzameld t.b.v. de verzending van de Nieuwsbrief, als u zich daarvoor via onze website hebt aangemeld, en om onze dienstverleningsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Cookies:
Elisabeth Travel gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elisabeth Travel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elisabeth-travel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Elisabeth Travel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevensoverdracht via een veilige SSL-verbinding:
Elisabeth Travel is zich ervan bewust dat de bescherming van uw gegevens bij het online reserveren belangrijk voor u is. Daarom worden uw persoonlijke gegevens (adres, klantnummer, bestelgegevens etc.) bij ons met behulp van de zogenaamde SSL-technologie (Secure Socket Layer) gecodeerd overgedragen. Zo voorkomen wij dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw gegevens. De beveiligde verbinding herkent u in uw browser aan de volgende twee punten: er staat ‘https: // ...’ in plaats van ‘http: // ...’ voor het webadres en er wordt een gesloten hangslot weergegeven.
Wilt u meer informatie over ons SSL-certificaat? Dubbelklik dan op het weergegeven hangslot in uw browser.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@elisabeth-travel.nl

LIDMAAPSCHAP ANVR EN SGR

Elisabeth Travel is niet aangesloten bij de ANVR; er bestaat hiertoe ook geen wettelijke verplichting. Elisabeth Travel moet echter wel zorgdragen voor duidelijke voorwaarden en deze voorwaarden publiceren op de website. De huurder van een vakantieaccommodatie moet van deze voorwaarden kennis kunnen nemen voordat tot een reservering wordt overgegaan. Op het reserveringsformulier kan bij boeking worden aangegeven dat men kennis heeft genomen van de voorwaarden. Tevens worden deze voorwaarden per e-mail aan de huurder toegezonden.

De reden waarom Elisabeth Travel niet aangesloten is bij de ANVR is dat moet worden voldaan aan de eis dat een jaaromzet van tenminste € 500.000,00 wordt behaald. U begrijpt dat met deze eis kleine ondernemingen volledig worden buitengesloten en dat de ANVR alleen belang heeft bij de grote bedrijven met evenzo grote omzetten. De drempel ligt dus veel te hoog…….

Elisabeth Travel is echter een kleine organisatie en onze visie en missie is klein te blijven; alleen dan kan worden voldaan aan ons doel dat gestreefd wordt naar persoonlijk contact met onze cliënten en een daarmee gepaard gaande correcte en passende advisering, begeleiding, en een hoog service niveau. Dit biedt meerwaarde voor onze cliënten maar ook voor ons werk. Wij zijn van mening dat hierdoor boeken bij een kleine organisatie voordelen biedt boven het boeken bij de grote bedrijven. Inherent hieraan is dat wij vaak samen werken met de eigenaren van (steeds meer authentieke) accommodaties en landgoederen, maar ook met ter plaatse gevestigde agentschappen die u desgewenst met raad en daad kunnen bijstaan.

Elisabeth Travel bestaat al 18 jaar, waarvan de laatste 4 jaar met een lidmaatschap van de SGR. Met ingang van het nieuwe seizoen 2018 hebben wij ons lidmaatschap echter beëindigd, eenvoudig vanwege het feit dat voor aansluiting van kleine bedrijven de kosten buitenproportioneel steeds hoger worden. Bovendien ontbreekt een wettelijke verplichting omdat wij geen pakketreizen aanbieden; wij zijn geen reisbureau in algemene zin, want wij bemiddelen tussen eigenaar en huurder en kopen geen accommodaties in. Elisabeth Travel handelt alleen op uw verzoek en blijft dus niet zitten met “onverkochte voorraad”, waardoor problemen zouden kunnen ontstaan.
U kunt er dus vanuit gaan dat Elisabeth Travel door haar transparante werkwijze en door nooit accommodaties “in te kopen” geen enkel financieel risico neemt, en dat geldt voor nu en in de toekomst.

Uw favorieten

Volg ons op Facebook

Disclaimer